Đóng góp của nghị sĩ trẻ trong thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Những năm qua đã minh chứng hoạt động đổi mới sáng tạo có vai trò động lực quan trọng đối với tăng năng suất, hiệu quả, tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn. Đặc biệt, việc đối mặt với những thách thức từ đại dịch Covid-19 đặt ra yêu cầu cho nước ta cần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế Việt Nam, qua đó góp phần hiện thực hóa chủ trương tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng ổn định, bền vững hơn.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo. Việc dành nguồn lực đầu tư đã tạo ra nhiều thay đổi về nền tảng cho nghiên cứu khoa học như cơ sở hạ tầng cho nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ; từ đó đã có được những đề tài khoa học và sản phẩm công nghệ có giá trị, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH.

Không chỉ cần tới các cơ chế chính sách từ chính phủ nhằm tạo điều kiện cho các startup, doanh nghiệp trong việc đổi mới sáng tạo, mà giờ đây, vai trò, tiếng nói của giới trẻ nhằm thúc đẩy năng lực sáng tạo cũng rất quan trọng. Do đó, tại Hội nghị nghị sĩ trẻ lần thứ 9 tới, các đại biểu cũng sẽ tập trung thảo luận tìm kiếm giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong giới trẻ.

Để đạt được mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, đổi mới sáng tạo chắc chắn là một trụ cột quan trọng cần được thúc đẩy mạnh mẽ. Việc đổi mới tư duy và hành động một cách quyết liệt cho hoạt động đổi mới sáng tạo sẽ khai thông, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là phát huy mạnh mẽ trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Anh -

Lê Giang