Làm rõ trường hợp cần thiết phân bổ dự toán chi cho dự án thành phần trong chương trình mục tiêu quốc gia

Cũng liên quan đến những nội dung trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, ...các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trường hợp nào là cần thiết phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết đến từng dự án thành phần, tránh tình trạng phân bổ chủ quan, chỉ tập trung vào 1 số dự án cụ thể.

Theo đề xuất của Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách trung ương hằng năm của từng Chương trình mục tiêu quốc gia chi tiết đến dự án thành phần. Trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí thì cho rằng, phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ dự toán chi tiết đến dự án thành phần sẽ tạo sự thông thoáng, tuy nhiên đây cũng là vấn đề còn nhiều băn khoăn.

Các đại biểu đồng tình với việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 3 Chương trình MTQG, theo đó, Quốc hội quyết nghị về một số cơ chế, chính sách đặc thù khác với quy định của pháp luật để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định việc phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên nguồn hỗ trợ của Ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!