Giám sát toàn diện: 10 năm thực hiện Nghị quyết 29

Thể chế hóa chủ trương đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW để tạo hành lang pháp lý cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Quốc hội đã tập trung sửa đổi, bổ sung các luật chuyên ngành về giáo dục và đào tạo.

Theo đó, nhiều định hướng lớn về đổi mới giáo dục và đào tạo đã được luật hoá, tạo điều kiện cho giáo dục và đào tạo đổi mới, đem lại nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ, tạo được nhiều dấu ấn đáng ghi nhận.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Phan Hằng -

Đỗ Minh