Ưu tiên phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tại cuộc làm việc giữa Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội với Bộ LĐTBXH, các ý kiến đồng tình nhận định, trong thời gian tới, cần ưu tiên phát triển giáo dục nghề nghiệp, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần thực hiện đột phá chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhằm tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, các mục tiêu trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2023 đều thực hiện đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tuy nhiên, để góp phần thực hiện đột phá chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhằm tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia, cần ưu tiên nguồn lực cho giáo dục nghề nghiệp.

Các đại biểu cho rằng, cần làm rõ hơn hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước cho phát triển giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi cả nước và ở từng địa phương; ở một số dự án, cần tính toán hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước với mục đích đề ra, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

Một số ý kiến cũng đồng tình với đề xuất Quốc hội đưa vào chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện phân bổ ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp ; chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp  ở các địa phương hay việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp ...

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phan Hằng -

Văn Thắng