Thu hồi đất: Bố trí tái định cư thế nào cho phù hợp?

Tại hội nghị, từ thực tiễn trong công tác thu hồi đất, thực hiện tái định cư ở địa phương, nhiều đại biểu kiến nghị cần phải làm rõ vấn đề về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Các đại biểu cho rằng: Cần lượng hoá quy định tại điều 89 về việc phải bảo đảm cho người bị thu hồi đất có chỗ ở, có điều kiện sống tối thiểu bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Theo các đại biểu, quy định về bố trí tái định cư tại điều 107 có 3 nội dung khó thực hiện đồng thời là: Giá đất tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư và phê duyệt phương án. Cần có quy định cụ thể tháo gỡ vướng mắc này.

Đối với nội dung quy định phải thông báo thu hồi 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp cho người dân bị thu hồi đất, các đại biểu cho rằng: thời hạn này là quá dài, bởi thực tế, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã công khai, minh bạch hằng năm.

Thẩm quyền quyết định việc thu hồi đất tại các khu vực đất quản lý nghiêm ngặt , không được chuyển mục đích sử dụng như: đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất… thì nên bổ sung thẩm quyền cho cấp tỉnh.

Hải Yến