Người Mường ở Hòa Bình đón nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có 2 quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cụ thể, 2 di sản mới được công nhận là: Tri thức dân gian Tri thức Lịch đoi, hay còn gọi là Lịch tre của người Mường tỉnh Hòa Bình và lễ hội truyền thống Lễ hội Khai hạ của người Mường, Hòa Bình. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.