Nâng địa vị pháp lý PVN thành Công ty dầu khí Quốc gia trong Luật dầu khí

Sáng 31/3, Uỷ ban kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra dự thảo Luật dầu khí sửa đổi. Theo đó, Luật dầu khí sửa đổi lần này sẽ giải quyết 6 nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao tính pháp lý, minh bạch, quyền và nghĩa cụ của các bên trong thực hiện các dự án dầu khí tại Việt Nam đảm bảo địa vị pháp lý của PVN trong các hợp đồng dầu khí để thúc đẩy và phát triển hoạt động dầu khí

6 nhóm chính sách lớn sẽ được xem xét sửa đổi trong luật dầu khí, trong đó đáng chú ý là hoàn thiện các quy định liên quan đến hợp đồng dầu khí, chính sách quy định về điều tra cơ bản về dầu khí và trình tự phê duyệt các bước triển khai hoạt động dầu khí; Quy định khung việc thực hiện dự án đầu khí theo chuỗi từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, xử lý chế biến dầu khí, chính sách ưu đãi đãi đối với dự án dầu khí theo lô dầu khí thông qua hợp đồng dầu khí và chính sách quy định về công tác kế toán, kiểm toán, quyết toán và xử lý chi phí trong hoạt động dầu khí. 

Qua thảo luận, các đại biểu cho rằng, cần thiết phải quy định rõ ràng địa vị pháp lý của PVN với tư cách là Công ty dầu khí Quốc gia, đó sẽ là cơ sở pháp lý, khẳng định vai trò, tư cách của PVN khi được giao nhiệm vụ thay mặt chính phủ ký kết hợp đồng dầu khí với các Nhà thầu nước ngoài và thực hiện một phần chức năng quản lý nhà nước về dầu khí. Một điểm riêng không giống với các công ty nhà nước khác và tách biệt với vai trò của PVN tham gia các hợp đồng dầu khí với vai trò của nhà thầu. Các đại biểu cũng chỉ rõ : Hiện nay chính do việc không quy định rõ địa vị pháp lý của PVN nên trong trường hợp có tranh chấp phát sinh, các nhà thầu dầu khí sẽ khiếu kiện cả PVN và Chính phủ VN để đảm bảo quyền của nhà thầu dầu khí.

Thực hiện : Hải Yến Thế Anh