Cần quan tâm bảo tồn tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số

Chiều 17/5, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Nie Kđăm đã chủ trì phiên họp Thường trực Hội đồng Dân tộc mở rộng, thẩm tra Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về “Tình hình thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2022”.

Mặc dù Báo cáo của Chính phủ đã phản ánh khá rõ thực trạng của vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2022, tuy nhiên, Thường trực hội đồng Dân tộc cho rằng báo cáo vẫn mang tính định lượng, cần tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022. Vì qua thực tiễn, đời sống của người dân vùng DTTS&MN vẫn gặp nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định.

Bên cạnh đó, việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết cũng như công tác giáo dục và đào tạo tại vùng DTTS&MN cũng được đại biểu quan tâm.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Nie Kđăm đề nghị các Bộ, ngành liên quan khẩn trương, nghiêm túc hoàn thành ban hành các văn bản về hướng dẫn, quy định tổ chức thực hiện một số Dự án, Tiểu dự án, các nội dung chính sách chưa có văn bản hướng dẫn. Uỷ ban dân tộc bổ sung số liệu cụ thể về việc đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá, công tác bảo tồn di sản văn hoá của các dân tộc.

Thanh Hải – Ninh Tùng