Biên giới biển đảo quê hương: Nâng cao nhận thức pháp luật của cư dân khu vực biên giới trên đất liền

Biên giới không chỉ đóng vai trò là phên giậu, cửa ngõ của quốc gia mà còn có ý nghĩa to lớn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại của đất nước. Quản lý, giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, canh giữ biên cương của Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà còn là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị. Và trong bất cứ thời điểm nào, muốn quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, trước hết phải dựa vào nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh khu vực biên giới là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, đã được thể hiện trong nhiều văn bản, quy định cụ thể. Tiêu biểu là Chỉ thị 01-CT/TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Tuy nhiên, một điểm đặc thù là địa lý khu vực biên giới khó khăn, phức tạp, đa số dân cư sinh sống dọc tuyến biên giới là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều thiếu thốn; một bộ phận người dân có nhận thức pháp luật còn hạn chế. Chính vì vậy, để phát huy được sức mạnh toàn dân thì việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật của cư dân biên giới đóng vai trò then chốt, là nhiệm vụ, nền tảng quan trọng góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam