Nghiên cứu, đề xuất bảng lương mới của lực lượng vũ trang

Bộ Quốc phòng vừa chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất ban hành bảng lương mới của lực lượng vũ trang theo tinh thần Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương.

Cụ thể, Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc của sĩ quan tại ngũ “được hưởng phụ cấp nhà ở; được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, được bảo đảm nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật".  Tuy nhiên, hiện nay sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của đa số đơn vị quân đội vẫn chưa được thụ hưởng chế độ, chính sách này.

Bộ Quốc phòng cho biết, sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành bảng lương mới của lực lượng vũ trang theo đúng tinh thần Nghị quyết số 27 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương.

Sau khi hoàn thiện bảng lương mới và được cấp có thẩm quyền quyết định ban hành, việc chi trả với các đối tượng trong lực lượng vũ trang và cơ yếu trong đó có quân đội sẽ được chuyển đổi, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, chính sách về nhà ở, đất ở còn vướng mắc, bất cập, hiện nay chưa có văn bản quy định cụ thể về phụ cấp nhà ở đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nên chưa có cơ sở để thực hiện.

Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với bộ, ngành Trung ương, địa phương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về chính sách nhà ở, đất ở phù hợp thực tiễn, bảo đảm tốt hơn quyền lợi về nhà ở, đất ở đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

(*) Nguồn: Vietnamnet

Thúy Hiền