Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia về đồng bào DTTS

Trong quá trình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi thì vai trò giám sát của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp là vô cùng quan trọng.

Bên cạnh việc xây dựng các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, hoạt động giám sát thực tiễn tại các địa phương cho thấy Mặt trận Tổ quốc các cấp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tập hợp tâm tư nguyện vọng của người đồng bào DTTS, để có cơ sở nghiên cứu đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp với tình địa phương, từng cộng đồng người đồng bào DTTS, từ đó thực hiện hiệu quả các Dự án của Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Muốn phát huy tối đa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thì cũng cần phải bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, đồng thời cũng cần sự tham gia của toàn thể quần chúng Nhân dân trong vai trò giám sát thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia tại các địa phương.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền Núi được phê duyệt theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg năm 2021, trong giai đoạn I từ 2021-2025 với tổng nguồn vốn hơn 137.000 tỷ đồng được chia thành 10 Dự án. Mục tiêu tổng quát của Chương trình nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào DTTS, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, đồng thời thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS so với mặt bằng chung cả nước.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

 

Ngọc Duy