Góc nhìn hôm nay: Mù mờ kế hoạch sử dụng đất

Mù mờ, không minh bạch về kế hoạch sử dụng đất hàng năm, thì dễ dẫn đến thông tin một chiều, thậm chí áp đặt khi thu hồi đất. Đương nhiên, người dân sẽ không đồng thuận, thậm chí khiếu nại tố cáo kéo dài.

Góc nhìn hôm nay sẽ đề cập đến Công khai minh bạch kế hoạch sử dụng đất ở địa phương. Đây là 1 chỉ số thành phần của Chỉ số PAPI công bố hàng năm. Theo kết quả Chỉ số PAPI 2022, chưa đến 20% người dân được biết về kế hoạch sử dụng đất hàng năm, tại nơi mà họ đang sinh sống. Nghĩa là, hơn 80% người dân không biết gì về kế hoạch sử dụng đất tại quận-huyện-xã-phường. Từ đó, mới nảy sinh nhiều khiếu nại phức tạp, kéo dài mỗi khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Từ kết quả khảo sát hàng năm của PAPI, cũng là dữ liệu tham khảo đáng chú ý để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các hội thảo, cũng như tại phiên họp 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để sau đó sẽ thông qua.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Dũng