Đối thoại số: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong thanh niên - Động lực phát triển kinh tế xã hội

Vai trò của lực lượng thanh niên đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận tại Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, đã khẳng định “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát huy thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”. Điều này đã đặt ra nhiều yêu cầu và điều kiện với lực lượng thanh niên Việt Nam hiện nay. 

Tuấn Anh