Chi tiết Nghị quyết thí điểm chính sách đầu tư xây dựng đường bộ vừa được thông qua

Chiều 28/11, với 464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (Chiếm tỉ lệ 93,93%), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.

Dự thảo nghị quyết gồm 8 điều, quy định 5 nhóm chính sách lớn thí điểm đặc thù về xây dựng công trình đường bộ gồm: Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ; Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; Các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022; Quản lý công trình sau đầu tư và quyết toán vốn đầu tư,…

NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM

Một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ

- Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP

- Cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ

- Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

- Các dự án sử dụng nguồn dự phòng

- Quản lý công trình sau đầu tư và quyết toán vốn đầu tư,…

Đang chú ý, Nghị quyết cho phép tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư được vượt quá 50% tổng mức đầu tư đối với 02 dự án trong danh mục

TỶ LỆ VỐN NHÀ NƯỚC THAM GIA DỰ ÁN PPP

- Cho phép tăng tỷ lệ vốn nhà nước hơn 50%

- 02 dự án

Trong thời gian Nghị quyết có hiệu lực, nhà thầu thi côngkhông phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Tuy nhiên, phải có trách nhiệm cam kết bảo vệ, bố trí kinh phí và thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác. Đồng thời, chịu sự quản lý, giám sát và nộpthuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Quyền lợi:

- Không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép khoáng sản

Trách nhiệm:

- Bảo vệ môi trường

- Bố trí kinh phí thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường

- Chịu sự giám sát, quản lý

- Nộp thuế, phí, nghĩa vụ tài chính

Các dự án được áp dụng chính sách thí điểm được quy định cụ thể trong danh mục kèm theo nghị quyết, có hiệu lực thi hành bắt đầu tư hôm nay và được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam