Câu chuyện hôm nay: Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế

15 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, diện mạo nông thôn Thủ đô thay đổi từng ngày theo hướng ngày một văn minh, hiện đại, đời sống người dân đã được nâng lên rõ rệt.

Khu vực nông thôn đã thực sự trở thành những miền quê đáng sống. Tính đến năm 2023, thành phố có 111 xã nông thôn mới nâng cao, 20 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tốc độ gia tăng giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm, ngư nghiệp và thuỷ sản tăng bình quân hàng năm 3,03%. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam