Báo chí gặp khó khăn trong tự chủ

Sáng 26/9, thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội có cuộc làm việc với Bộ Thông tin truyền thông và một số cơ quan báo chí lớn về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, dự kiến kế hoạch công tác năm 2024.

Báo cáo của Bộ Thông tin truyền thông cho thấy, trong năm 2023, kinh tế báo chí tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, cùng với sự chi phối, cạnh tranh của các nền tảng xuyên biên giới, mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới. Số lượng phát hành và quảng cáo của nhiều cơ quan báo chí giảm, nhiều cơ quan báo chí phải giảm trang, giảm kỳ xuất bản. Sự tham gia điều tiết của Nhà nước bằng nguồn lực tài chính cho báo chí còn thấp, chưa được đồng đều, thường xuyên. Việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho các bộ, ngành còn có một số bất cập, khó bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền hiệu quả chưa cao.

Bên cạnh đó, lộ trình tự chủ của một số cơ quan báo, đài chưa bảo đảm được theo tiến độ như mong muốn; việc cắt giảm chi thường xuyên trong điều kiện nguồn thu quảng cáo và thu sự nghiệp giảm gây khó khăn cho các cơ quan báo chí.

Phan Hằng -

Văn Thắng