Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, không để các thế lực thù địch lợi dụng

Chiều 08/01, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng dân tộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao kết quả Hội đồng Dân tộc đã đạt được trong năm 2022. Nổi bật là việc tham gia thẩm tra 20 dự án luật, 3 Pháp lệnh, 16 Nghị quyết. Đây là các nội dung có tác động lớn đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi, luật hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần đưa pháp luật vào đời sống của đồng bào.

Thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị Hội đồng dân tộc Xây dựng chương trình hoạt động năm 2023 sát với thực tiễn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 560 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, quan tâm phối hợp với các uỷ ban Quốc hội, các bộ ngành liên quan để thực hiện triển khai tốt công tác dân tộc.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch thường trực yêu cầu thực hiện tốt “Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc”. Các nội dung đổi mới phải được quy thành các văn bản có tính pháp lý, bắt buộc thực hiện, gắn với chức năng, nhiệm vụ, vị trí công việc và trách nhiệm của cơ quan, tập thể, cá nhân. Đặc biệt phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của Thường trực Hội đồng Dân tộc, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Minh Quốc