Sửa đổi lối làm việc - Cuốn sách gối đầu giường của Chủ tịch Kaysone Phomvihane

Gần 75 năm trước, tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc". Người ký tên là X.Y.Z. Đây không chỉ là tác phẩm đặc biệt quan trọng để huấn luyện, giáo dục, rèn luyện phương pháp, đạo đức và phong cách làm việc cho cán bộ đảng viên Việt Nam mà đây cũng là cuốn sách gối đầu giường của Chủ tịch Kaysỏn Phômvihản.

Những kinh nghiệm phong phú trong lãnh đạo đảng và công tác cán bộ ở cuốn sách được Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền lại cho người học trò ưu tú của mình và góp phần vào những thắng lợi của cách mạng Lào.

Tại khu di tích Chủ tịch Kayson Phomvihan ở Viêng Chăn, cuốn sách "Sửa đổi lối làm việc" được trưng bày ngay đầu giường và trên một chiếc bàn tròn của Chủ tịch. Cuốn sách vẫn đang được mở. Lần giở cuốn sách có thể thấy rất nhiều trang được gạch đỏ ở các nội dung quan trọng về công tác cán bộ, xây dựng Đảng. Được biết, từ năm 1951, khi tham dự Đại hội II của Đảng Cộng sản Đông Dương, Chủ tịch Kayson Phomvihan được các đồng chí Việt Nam tặng cuốn sách "Sửa đổi lối làm việc". Từ đó cho đến khi qua đời, đây là cuốn sách gối đầu giường của Chủ tịch Kayson Phomvihan.

TS. SỈNGTHONG SINGHAPANNHA, Nguyên Trưởng ban Phụ trách Bảo tàng Kaysỏn Phômvihản: "Chúng tôi đi sâu vào nghiên cứu thì thấy là với một quãng thời gian dài như thế trong khoảng từ 1951 cho đến khi Người qua đời 1992, hơn 40 năm cuốn sách vẫn gắn liền với Chủ tịch Kayson Phômvi hản. Như người Việt Nam nói là cuốn sách gối đầu giường nhưng chúng tôi nói đây là cuốn sách như một cẩm nang cho Chủ tịch Kayson Phôm vi hản về vấn đề xây dựng Đảng của mình trở thành Đảng cầm quyền vượt qua tất cả những thách thức sau khi đất nước Lào đã hoàn toàn giải phóng. Phải chăng tất cả những vấn đề đó nằm ở trong cuốn "Sửa đổi lối làm việc" đó đã nâng cánh cho Người để Người tiếp nối những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng Đảng"

"Sửa đổi lối làm việc" trở thành cuốn sách gối đầu giường của Chủ tịch Kayson Phomvihan, được gạch chân rất nhiều vấn đề trong đó, được Chủ tịch trân trọng như vậy trong suốt hơn 4 thập kỷ bởi thực sự cuốn sách đã rất có ý nghĩa với Chủ tịch Kaysỏn Phômvihản và đối với cách mạng Lào.

TS. SỈNGTHONG SINGHAPANNHA, Nguyên Trưởng ban Phụ trách Bảo tàng Kaysỏn Phômvihản: "Các thắng lợi của cách mạng Lào trong từng giai đoạn mà cách mạng Lào giành được không thể nào tách rời được với cuốn sách "Sửa đổi lối làm việc" của Người, và Chủ tịch Kayson Phomvihan đã từng nói là vấn đề căn bản dẫn đến thắng lợi của cách mạng là vấn đề cán bộ. Người có thể vượt qua được tất cả những thăng trầm và đưa nước Lào ổn định và quan trọng nữa đó là tiền đồn của phe XHCN chống chọi với tất cả các thế lực phản động. Ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuốn "Sửa đổi Lối làm việc" soi sáng cho Chủ tịch Kayson Phômvihan cũng như soi sáng cho Cách mạng Lào của chúng tôi. Và cũng xin nói thêm là ở Lào cũng đã xuất bản cuốn "Sửa đổi lối làm việc" bằng tiếng Lào."

Thời gian đã lùi xa, nhưng chân dung của hai nhà lãnh đạo Việt Nam, Lào là Chủ tịch hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysỏn Phômvihản vẫn luôn là hai tấm gương mẫu mực, tận trung, tận hiếu với dân, gần dân, yêu thương nhân dân, sống giản dị tiết kiệm và luôn được khắc ghi trong trái tim của mỗi người dân hai nước Việt Lào.

Phan Xanh