Phân quyền - Giải pháp tháo "nút thắt" giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia

Với gần như tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (455/465 đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 8 nhóm cơ chế, chính sách được Quốc hội ủng hộ, trong đó có việc phân quyền cho cấp huyện, được kỳ vọng sẽ tháo nút thắt giải ngân các chương trình.

Với tỷ lệ tán thành cao, Nghị quyết của Quốc hội cho phép Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyết định lựa chọn không quá hai (02) huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp, trong đó Hội đồng nhân dân cấp huyện được quyết định điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư công, kinh phí thường xuyên giữa các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phân cấp triệt để để dễ thực hiện nhưng cũng ràng buộc trách nhiệm đối với việc phân cấp. Những cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội thông qua sẽ là “liều thuốc” đặc hiệu, kịp thời chữa căn bệnh “sợ sai”, không dám làm, chậm giải ngân các Chương trình MTQG tại các địa phương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

 

Khắc Phục -

Đức Minh