Đảm bảo tính bền vững và thực chất các chỉ tiêu về bình đẳng giới

Cần chú trọng đến tính bền vững và mức độ thực chất của các chỉ tiêu về bình đẳng giới. Đây là một trong những nội dung được các đại biểu đề nghị tại Phiên họp toàn thể lần thứ 12, Ủy ban Xã hội, thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới , năm 2023

Báo cáo đã đưa ra một số chỉ tiêu có thể đạt và vượt trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Tuy nhiên, cần quan tâm đến mức độ thực chất và tính bền vững của các chỉ tiêu này. Đặc biệt trong các vấn đề xã hội như bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình; bạo hành, xâm hại trẻ em...

Trước yêu cầu của đại biểu Quốc hội, đại diện Bộ Lao động Thương binh và xã hội cho biết sẽ rà soát để đảm bảo khách quan, đầy đủ, toàn diện khi đánh giá các chỉ tiêu

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đề nghị quan tâm bố trí kinh phí cho các chương trình, đề án liên quan đến việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Sớm triển khai thí điểm bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng về bình đẳng giới tại một số địa phương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Diệu Huyền -

Hoàng Hương