Cuốn sách tôi chọn: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam

Trong tâm thức của người Việt Nam ta, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một loại hình văn hóa tôn giáo đặc sắc, mang sức sống lâu bền, giúp vun đắp những tình cảm hài hòa, thiêng liêng của hệ thống gia đình, làng xã và toàn dân tộc. Trải qua quá trình bồi đắp liên tục hàng ngàn năm, biểu tượng văn hóa độc đáo này đã trở thành điểm tựa tinh thần, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết và lòng tự tôn của dân tộc Việt Nam. Trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật đã xuất bản cuốn sách “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Tập sách “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam” gồm có hai phần. Phần thứ nhất viết về những nội dung và giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam. Phần thứ hai là vấn đề bảo vệ và phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam. 

Ấn phẩm đề cập đến việc làm gì để tiếp tục phát huy giá trị của tín ngưỡng Hùng Vương - một di sản hết sức đặc sắc của quốc gia dân tộc ta. Đây là một nỗ lực của Nhà xuất bàn Chính trị Quốc gia Sự Thật trong việc phổ biến, truyền bá những giá trị hết sức đặc sắc của di sản văn hóa Việt Nam nói chung và đặc biệt là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương nói riêng.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam