Kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật

Sáng 18/02, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì cuộc họp “Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định số 32 QĐ/ TW ngày 16/09/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 của của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21 KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII”.

Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đề ra mục đích yêu cầu cần: Đánh giá đúng tình hình, kết quả phòng, chống tiêu cực liên quan đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức; trên cơ sở đó kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng chống tiêu cực phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, bảo đảm thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Các kế hoạch phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực. Nội dung kế hoạch bảo đảm bám sát tình hình thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; phân công rõ trách nhiệm và xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Qua nghe ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao nỗ lực của thường trực Uỷ ban Tư pháp trong chuẩn bị các nội dung. Đối với các nội dung cụ thể, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị dự thảo kế hoạch cần làm rõ được nội dung, tiến độ, yêu cầu thực hiện đối với từng nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan thường trực, các cơ quan có liên quan, bám sát phân công của Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, phải đảm bảo tíến độ và chất lượng, trong tổ chức thực hiện phải xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng mục đích yêu cầu cần bao quát được 4 nhiệm vụ, đáp ứng được các yêu cầu do Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đề ra. Làm rõ thực trạng quy định và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan có liên quan khẩn trương đẩy nhanh các nội dung được phân công để có văn bản báo cáo Đảng đoàn Quốc hội./.

Thùy Linh