Nhiều khoảng trống về pháp lý khiến các hợp tác xã gặp nhiều khó khăn

Tại Việt Nam, kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) đã hình thành và phát triển gần 70 năm, nhiều mô hình HTX phát triển mạnh, hiệu quả. Nhưng hiện nay, vẫn còn nhiều khoảng trống về pháp lý khiến các HTX gặp nhiều khó khăn, khó tiếp cận được nguồn vốn để phát triển, nhất là vốn tín dụng ngân hàng, khó tận dụng nguồn lực đất đai.

Chính vì vậy, khi Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận để xem xét, thông qua, các cử tri, đặc biệt là cử tri là thành viên Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã có nhiều ý kiến đóng góp cho dự án luật quan trọng này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Thu Quỳnh - Lê Trang - Triệu Nguyễn - Minh Huy