Ý kiến cử tri: Luật Đất đai chồng chéo với nhiều luật khác, cái đúng cái sai khó phân biệt

Những vấn đề được Quốc hội bàn thảo trong ngày 9/6: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi), Dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đều được cử tri quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam