Xem xét thành lập thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Cần làm rõ tỷ lệ đô thị hoá, cũng như định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo khu vực dự kiến thành lập thị xã Chơn Thành và các phường trực thuộc có thể phát triển toàn diện, bền vững phù hợp với đặc điểm, tính chất đô thị, phát huy được vai trò của đô thị loại 4 là đề nghị của thành viên Uỷ ban Pháp luật.

Chính phủ đề nghị thành lập thị xã Chơn thành trên cơ sở nguyên trạng huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với diện tích tự nhiên là trên 390km2 và quy mô dân số là trên 121 nghìn người. Về điều kiện thành lập, thị xã Chơn Thành và 5 phường thuộc thị xã Chơn Thành đã bảo đảm đủ 5 điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Thẩm tra về điều kiện thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành các thành viên Uỷ ban Pháp luật đề nghị, đại diện Chính phủ, chính quyền địa phương báo cáo làm rõ kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, đặc biệt là đối với diện tích đất trồng lúa; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, của vùng và của tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương các cấp; phát huy được tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước nói chung và của huyện Chơn Thành nói riêng.

Về việc thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, đề nghị cung cấp thêm thông tin về mức độ đáp ứng tiêu chuẩn tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật của 5 xã, thị trấn dự kiến thành lập phường thuộc đô thị Chơn Thành từ khi Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá đến nay.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị, Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan bổ sung thông tin giải trình về các nội dung mà Ủy ban Pháp luật yêu cầu để Ủy ban Pháp luật có đầy đủ thông tin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một tại phiên họp thứ 14.

Thực hiện : Thùy Linh Thế Anh