Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: "Chống" là cấp bách và thường xuyên, "Xây" là cơ bản

Liên tiếp trong 3 Khóa gần đây (Khóa X, XI, XII), ngay sau khi hoàn thiện tổ chức, nhân sự cho nhiệm kỳ mới, tại hội nghị chuyên đề đầu tiên của mỗi khóa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đều tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Năm 2021, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng có bước tiến mới với việc  bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng với tên gọi mới là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Năm 2021, năm đầu tiên của nhiệm kỳ khoá mới, Đảng ta đã ban hành 5 văn bản quan trong về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đó là:

Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Kết luận số 21-KL/TW, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” và Quy định số 37-QĐ/TW “về những điều đảng viên không được làm”.

Kết luận số 14-KL/TW về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và Quy định số 41-QĐ/TW về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, (hai văn bản có các quy định lần đầu ban hành)

Xây dựng Đảng là “xây” rồi mới “ chống”. “ Xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài. “Chống” là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên. Với quyết tâm chính trị rất cao trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, cùng với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, từng bước làm trong sạch đội ngũ cán bộ các cấp, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với lòng tin, mong mỏi của quần chúng nhân dân, hiện thực hoá khát vọng phồn vinh, hạnh phúc đã được đề ra tại Văn kiện của Đảng.

Mời Quý khán giả theo dõi các trao đổi của khách mời với Truyền hình Quốc hội Việt Nam!

Thực hiện : Bích Liên