Việc tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập còn gặp nhiều khó khăn

Sáng 24/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trưởng đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” đã có buổi làm việc tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Đến năm 2023, quận Lê Chân đã tổ chức triển khai, thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 19, còn 42 đơn vị, giảm 04 đơn vị so với năm 2015. Các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh đảm bảo hợp lý, khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Tuy nhiên, quận Lê Chân cho rằng việc triển khai thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập gặp nhiều khó khăn nhất là lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hoá, thể thao do nguồn thu thấp, còn nhiều ràng buộc liên quan đến bộ máy, biên chế, tài chính và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp không có chuyên môn về lĩnh vực kinh tế.

Số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên còn ít, do điều kiện kinh tế - xã hội ở các địa phương còn khó khăn nên khả năng thực hiện xã hội hóa một số dịch vụ còn hạn chế. Việc tổ chức thực hiện chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập còn lúng túng do thiếu hướng dẫn cụ thể./. 

Thùy Linh -

Anh Đức