Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ hơn 92 nghìn tỷ đồng cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Hơn 92 nghìn tỉ đồng vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý phân bổ cho các địa phương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là nội dung quan trọng tại Nghị quyết 517 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân bổ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Căn cứ theo tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phân bổ 92.057,861 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách T.Ư giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể như sau:  

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 47.057 tỉ đồng.
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 18.000 tỉ đồng.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 27.000 tỉ đồng.

Còn lại hơn 7.942 tỉ đồng chưa đủ điều kiện phân bổ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, phương án phân bổ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ báo cáo phương án phân bổ hơn 7.942 tỉ đồng này trước ngày 1/9/2022. Về tổ chức thực hiện, Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.
 

Thực hiện : Thùy Trang