Ủy ban Quốc phòng và An ninh: 30 năm hình thành và phát triển

Căn cứ vào Hiến pháp năm 1992, Luật Tổ chức Quốc hội năm 1992, ngày 25 tháng 9 năm 1992, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Trong 30 năm kể từ khi thành lập đến nay, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã: Chủ trì thẩm tra 43 dự án Luật, 25 dự án Pháp lệnh cùng nhiều dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ; Tham mưu, triển khai 38 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của chính Ủy ban; cùng hàng trăm cuộc giám sát, khảo sát khác; Đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng ở tầm vĩ mô về QPAN.

Những kết quả to lớn của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trong 30 năm qua trên cả 3 lĩnh vực: xây dựng pháp luật, giám sát và kiến nghị chính sách về quốc phòng an ninh, đã góp phần quan trọng nhằm thể chế hoá quan điểm, đường lối của Đảng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và tăng cường thực hiện pháp luật về nhiệm vụ QPAN; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước trong tình hình mới, xứng danh là “người gác cổng cho Quốc hội” về pháp luật thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Mời quý vị theo dõi chương trình!

Khắc Phục