Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 8, bàn về phân loại đô thị và đơn vị hành chính

Sáng 09/09, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến để cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210 về phân loại đô thị và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính (ĐVHC) và phân loại đơn vị hành chính.

Đối với nghị quyết 1210, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng đô thị có đường biên giới quốc gia; đô thị ở hải đảo; đô thị loại III, loại IV là trung tâm cấp tỉnh, đô thị loại IV, loại V là trung tâm cấp huyện thuộc danh mục đơn vị hành chính được cơ quan có thẩm quyền quy định là miền núi, vùng cao; đô thị, khu vực dự kiến hình thành đô thị trong tương lai để bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc cố đô là di sản văn hóa vật thể đã được UNESCO công nhận thì một số tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị có thể áp dụng ở mức thấp hơn quy định chung.

Có ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, thực tiễn thời gian qua cho thấy, các mô hình đô thị thông minh, đô thị sinh thái, đô thị du lịch đang có sự phát triển mạnh mẽ, phù hợp với các định hướng được nêu trong Nghị quyết của Bộ Chính trị, Luật Xây dựng và một số văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu các tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể áp dụng cho các mô hình đô thị nói trên để bổ sung vào các quy định của pháp luật khi có điều kiện, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thể chế hóa các yêu cầu của Bộ Chính trị.

Đối với nghị quyết 1211, đề xuất bổ sung một số trường hợp ĐVHC có yếu tố đặc thù để có thể được áp dụng mức thấp hơn của các tiêu chuẩn theo quy định, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, tiêu chuẩn số lượng ĐVHC trực thuộc của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận.

Về vấn đề này, để xác định mức giảm các tiêu chuẩn đối với mỗi ĐVHC có yếu tố đặc thù, bảo đảm tính khả thi khi thực hiện và áp dụng có hiệu quả các tiêu chuẩn đối với ĐVHC có yếu tố đặc thù, các ý kiến đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình rõ hơn căn cứ xác định mức giảm một số tiêu chuẩn từ 50%, 60%, 70% so với quy định đối với mỗi trường hợp đặc thù.

Hồng Dũng