Uỷ ban Dân tộc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm

Sáng 29/6 tại Hà Nội, Uỷ ban dân tộc đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ tình hình kinh tế xã hội địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi có chuyển biến tích cực, đúng hướng; an sinh xã hội được đảm bảo, đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Kể từ năm 2021 các chính sách dân tộc hầu hết được tích hợp vào Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 nên Uỷ ban Dân tộc đã hoàn thành việc thành lập tổ công tác để thực hiện giúp việc Phó trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó 19 địa phương cũng ban hành 55 chính sách đặc thù riêng nhằm hỗ trợ  người dân, đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bình đẳng  giữa các vùng, dân tộc trên địa bàn.

6 tháng cuối năm nay, Uỷ ban dân tộc sẽ tập trung xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác năm 2022. Tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030; tiếp tục rà soát các chính sách dân tộc, tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên các địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc.

Khánh Hoàng