UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (Sửa đổi)

Chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

Thường trực Ủy ban Xã hội nhận định Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) về cơ bản đã bám sát, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là Nghị quyết số 28 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm hiểm xã hội. Dự thảo chỉnh lý đã làm rõ hơn nhiều vấn đề, các nội dung được quy định dễ hiểu hơn, nhất là việc bổ sung 06 điều mới nhằm thúc đẩy việc thực hiện bảo hiểm xã hội qua hình thức giao dịch điện tử; tăng cường trách nhiệm không chỉ của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân các cấp mà cả đối với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc đôn đốc người sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, góp phần hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội; bổ sung quy định cơ chế đặc thù để góp phần bảo vệ quyền lợi của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động không còn khả năng đóng bảo hiểm xã hội; cách thể hiện giữa các Chương trong dự thảo Luật mạch lạc hơn, thống nhất hơn. Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 10 chương với 142 điều, tăng 6 điều so với dự thảo Luật trình tại Kỳ họp thứ 6.

Điều hành nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đây dự án Luật khó trong quá trình thiết kế các chính sách. Hiện vẫn còn 6 vấn đề lớn trong việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), bao gồm: Về vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần; Về tác động của cải cách chính sách tiền lương; Về tài chính bảo hiểm xã hội; Về tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội trên môi trường giao dịch điện tử; Về biện pháp xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; Về Bảo hiểm hưu trí bổ sung. Do vậy các thành viên UBTVQH cần tập trung cho ý kiến đề hoàn thiện dự thảo luật. Ủy ban Xã hội cùng các bên liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, trình cho ý kiến tại Hội nghị Đại biểu hoạt động chuyên trách trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền -

Quang Sỹ -

Anh Đức