Trình Quốc hội xem xét việc thí điểm đấu giá biển số ô tô tại Kỳ họp thứ 4

Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét bổ sung Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Theo Tờ trình của Chính phủ, Dự thảo Nghị quyết quy định thí điểm việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, bao gồm: xác định biển số ô tô thực hiện thí điểm đấu giá; giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá; trường hợp bán cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân duy nhất tham gia đấu giá; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá; sử dụng nguồn thu từ đấu giá biển số. Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Pháp luật nhất trí sự cần thiết xây dựng, trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, nhất trí với thời gian thí điểm là 03 năm như đề xuất của Chính phủ.

Trên cơ sở ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4 sắp tới theo quy trình tại một kỳ họp.

Thực hiện : Diệu Huyền Hoàng Hương Quang Sỹ Anh Đức