Trách nhiệm của các chủ thể trong quy trình xây dựng pháp luật có nhiều cải tiến, đổi mới

Ngày 16/5, tại Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thẩm tra đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Chính phủ, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, công tác lập và triển khai thực hiện Chương trình tiếp tục có nhiều cải tiến, đổi mới thiết thực, hiệu quả.

Về đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào Chương trình năm 2022, báo cáo cho rằng chưa xem xét bổ sung dự án luật này vào Chương trình năm 2022 để tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

Đối với một số dự án luật đề nghị đưa vào chương trình kỳ họp thứ 4, trong đó có Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Uỷ ban Pháp luật cho rằng, việc sửa đổi Luật Hợp tác xã là rất cần thiết. Vì vậy, tán thành với đề nghị của Chính phủ bổ sung dự án luật này trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhiều chính sách mà Chính phủ trình trong hồ sơ có nội dung liên quan chặt chẽ đến các chính sách được điều chỉnh trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Do đó, để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với dự án Luật Đất đai (sửa đổi),  Uỷ ban Pháp luật đề nghị lùi 1 kỳ so với đề nghị của Chính phủ, tức là sẽ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6, để thông qua cùng với Luật Đất đai (sửa đổi).

Báo cáo thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nhiều dự án luật cụ thể để đưa vào Chương trình nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết Trung ương, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị; tập trung chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ lập pháp theo đúng tiến độ. Đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan của Quốc hội quan tâm thực hiện để khắc phục các hạn chế, tăng cường kỉ luật, kỉ cương trong công tác lập và triển khai thực hiện chương trình trong thời gian tới, bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Khánh Hoàng