Tinh giản biên chế gắn với cá thể hoá trách nhiệm người đứng đầu

Sáng 6/7 Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Luật Thi đua khen thưởng được Quốc hội phê chuẩn, Dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được thảo luận-cho ý kiến, Công bố Chỉ số Cải cách hành chính-Chỉ số hài lòng của người dân, trình UBTVQH ban hành Nghị quyết thành lập một số xã - phường - thị trấn.

Đây là những công việc nổi bật của ngành Nội vụ 6 tháng qua. Đặc biệt, ngay trong tháng 7 này phải hoàn thành Nghị định về chức năng-nhiệm vụ-quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Ngay từ đầu năm, Bộ Nội vụ đã tham mưu giúp Chính phủ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước và phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền trong thực thi công vụ giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo sự thống nhất và hài hòa.

Tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của những Bộ, ngành theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian. Đến nay, Ban Chỉ đạo Đổi mới sắp xếp đã cho ý kiến đối với 10 Bộ, ngành. 7/10 Bộ, ngành đã tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo, ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ. 15 Bộ, ngành còn lại được Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo để làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Bà PHẠM THỊ THANH TRÀ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Tập trung để sắp xếp bộ máy gắn với giảm biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết 18-19 của Ban Chấp hành Trung ương cũng như Nghị quyết 56 của Quốc hội và các Nghị định của Chính phủ. Trong dó tập trung vào mấy việc: 1 là hoàn thành việc sắp xếp các tổ chức bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ gắn với việc hoàn thành nghị định về chức năng-nhiệm vụ-quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn bản xong trong tháng 7 và tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.”

Như vậy, trong 6 tháng cuối năm nay các Bộ, ngành phải hoàn thành dứt điểm xây dựng Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm đối với đội ngũ công chức, viên chức. Nghĩa là vừa tinh giản biên chế, vừa cơ cấu lại đội ngũ nhưng phải nâng được chất lượng công chức, viên chức theo vị trí việc làm với hệ thống tiêu chuẩn đồng bộ.  

Ông TRƯƠNG HẢI LONG, Thứ trưởng Bộ Nội vụ: "Ở đây có các Bộ chuyên ngành thì đề nghị khi hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thì cũng đồng thời ban hành các chương trình bồi dưỡng để tránh câu chuyện giai đoạn trước đây là có những chức danh nghề nghiệp ban hành tiêu chuẩn nhưng mà chưa kịp thời ban hành bồi dưỡng tướng ứng, cho nên thành ra khi địa phương thực hiện thì lại thiếu chứng chỉ. Mặc dù theo quy định phải có chứng chỉ ấy nhưng không biết học ở đâu cả nên dẫn đến thực hiện sai trong vấn đề tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch"

Thời hạn xây dựng Nghị định về xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã xác định tháng 7 này. Sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ phân cấp, phân quyền về quản lý nhà nước, tinh giản biên chế gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu.

Thực hiện : Ngọc Dũng Anh Tuấn