• 1474 lượt xem
  • 21:29 06/07/2022
  • Xã hội

Tinh giản biên chế để nâng cao hiệu quả hoạt động

Sáng 6/7, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Sắp xếp các đầu mối, tổ chức bộ máy cũng như tinh giản biên chế để nâng cao hiệu quả hoạt động thay vì cơ học, là nội dung được thảo luận nhiều nhất tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, đến nay, Ban Chỉ đạo Đổi mới sắp xếp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã cho ý kiến đối với 10 Bộ, ngành. 7/10 Bộ, ngành đã tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo, ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và trình Chính phủ. 15 Bộ, ngành còn lại Bộ Nội vụ đã tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo để làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát số liệu biên chế công chức, viên chức để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế công chức, viên chức khối Chính phủ quản lý giai đoạn 2022-2026 và việc bổ sung biên chế giáo viên.

Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện chỉ tiêu giai đoạn 2022-2025 về tiếp tục giảm 10% biên chế sự nghiệp so với năm 2021. Đây cũng là thách thức khi một số địa phương như Hà Nội đang thiếu 7.134 biên chế giáo dục năm 2021 và số còn thiếu cả giai đoạn 2022-2025 là 11.700 người. Nếu chưa điều chỉnh định mức biên chế hoặc chưa giao bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu, cần tạm thời chưa tinh giản biên chế cơ học hàng năm. Nếu không, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục và tâm lý của đội ngũ giáo viên và chưa phù hợp với mục tiêu: Tinh giản biên chế để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngọc Dũng