Tiêu điểm: Tìm lời giải cho mô hình tổ chức y tế cơ sở

Việc địa phương giải thể một số trạm y tế phường, xã đã cho thấy sự không đồng nhất mô hình trạm y tế xã giữa các tỉnh.Từ thực tế này, Đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị làm rõ việc bỏ y tế xã, đặc biệt tuyến y tế này đã phát huy vai trò quan trọng trong đại dịch Covid-19 vừa qua.

Cùng với ý tế huyện, y tế xã là tuyến y tế cơ sở gần dân nhất. Tuy nhiên, mô hình y tế xã cũng không thống nhất trong toàn quốc. Nhiều nơi đã sáp nhập trạm y tế xã vào các Phòng khám đa khoa khu vực, hoặc chuyển Phòng khám đa khoa khu vực thành trạm y tế xã; Cũng có địa phương giải thể một số trạm y tế xã, phường và giao cho Trung tâm y tế huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế giải thể này. Cũng đã có nhiều bất cập nảy sinh từ những mô hình này.

Qua tổ chức giám sát trực tiếp tại 10 tỉnh, thành phố và tổ chức các cuộc làm việc của với Chính phủ và 14 bộ, ngành, Đoàn giám sát của Quốc hội đã ghi nhận nhiều kết quả làm cơ sở kiến nghị các giải pháp cả về trước mắt và lâu dài. Mục tiêu hướng đến sản phẩm cuối cùng là trình Quốc hội Nghị quyết – trở thành tiền đề quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, cơ chế quản lý về y tế. Dự thảo báo cáo và dự thảo Nghị quyết giám sát sẽ được trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 tới đây.

Tiến Dũng