Tiếng nói thành viên hợp tác xã gửi đến Quốc hội: Mong sớm được cởi bỏ được những bất cập

Sau 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, tổng kết cho thấy những dấu hiệu tích cực đến tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu, sửa đổi.

Dưới góc độ là những người trực tiếp hoạt động trong các hợp tác xã bị chi phối bởi Luật Hợp tác xã 2012 trong nhiều năm qua và là đối tượng chịu tác động của Luật Hợp tác xã (sửa đổi) khi được thông qua, hay những người tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên hợp tác xã để đề xuất các chính sách pháp luật có liên quan.

Các ý kiến được Truyền hình Quốc hội Việt Nam ghi nhận được đến từ những khó khăn trong hoạt động của các hợp tác xã và những đề nghị sửa đổi trong các điều khoản luật.