Thủ tướng: Đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển

“Đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển" - là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Bộ Nội vụ tổ chức sáng 12/1 theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố.

Năm 2021, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế 10% mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết 39. Bộ Nội vụ đã chủ động rà soát, đề xuất cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức, được dư luận đánh giá cao. Năm 2022, ngành Nội vụ đề ra phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức….

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá rất cao và biểu dương Bộ Nội đã tích cực tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và phân cấp phân quyền; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; đổi mới nội dung, hình thức tuyển dụng, nâng ngạch. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế mà ngành Nội vụ cần cố gắng cải thiện như công tác xây dựng thể chế còn chậm so với thực tiễn…việc sắp xếp bộ máy bên trong các bộ, ngành chưa đạt mục tiêu đề ra; công tác quản lý nhà nước chưa đúng tầm, còn sa đà vào xử lý vụ việc

Về nhiệm vụ trong năm 2022 và thời gian tới, ngành Nội vụ cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, cách làm để thực hiện các nhiệm vụ, phát huy tối đa dân chủ, trí tuệ tập thể và đặc biệt phải có chính sách thu hút nhân tài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Ngành nội vụ và các ngành, các địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý công chức, viên chức, dựa trên tiêu chuẩn, vị trí việc làm; có chính sách tuyển dụng, thu hút nhân tài; xây dựng bộ máy bên trong của các bộ, ngành thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục cải cách hành chính, làm sao cho người dân, doanh nghiệp không phải phiền hà và huy động được sức mạnh trong dân vào phát triển. ngành Nội vụ và Bộ Nội vụ tiếp tục đóng góp tích cực vào xây dựng, hoàn thiện thể chế để tháo gỡ rào cản, khơi thông cho sự phát triển, xuất phát từ thực tiễn, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, trong đó tập trung cho xây dựng thể chế quản lý Nhà nước. Đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển”.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngành Nội vụ phải đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt là thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức, cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công tác cán bộ phải giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch. Tinh thần chung là càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải đoàn kết, giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến của nhau, quyết định theo đa số”. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa;” kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Với truyền thống vẻ vang hơn 76 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…năm 2022, ngành Nội vụ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị với kết quả tốt hơn năm 2021.