Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Từ ngày 1/1/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 có hiệu lực thi hành. Để bảo đảm thi hành luật, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành.

Theo đó, Bộ Y tế rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Các Bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính và các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công và gửi về Bộ Y tế trong tháng 3/2023.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam