Thu thập mẫu cần đảm bảo quyền con người

Ngày 24/10, thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Căn cước, đại biểu Lưu Bá Mạc đề nghị, tại điểm b khoản 3 Điều 23, cơ quan soạn thảo cân nhắc bỏ quy định bắt buộc phải thu nhận thông tin sinh trắc học về mống mắt. Đồng thời, cân nhắc bổ sung việc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt này vào điểm d khoản 1 Điều 16.

Nghĩa là chỉ nên quy định việc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt này theo hướng là khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có thể trưng cầu việc giám định hoặc thu thập thông tin sinh trắc học về mắt như đối với ADN và giọng nói của người dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phạm Cường