Thu hẹp khoảng cách mức sống giữa đồng bào dân tộc trong cả nước

Sáng 05/04, tại Sóc Trăng, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng phối hợp tổ chức Hội thảo “Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2025 khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

Chỉ đạo và chủ trì hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. 

Với mục tiêu “Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước" đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản, ấp đặc biệt khó khăn”, Quốc hội đã phê duyệt tổng nguồn vốn hơn 137 ngàn tỉ đồng để thực hiện chương trình với 10 dự án thành phần, 14 tiểu dự án và 36 nội dung đầu tư, hỗ trợ cụ thể trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2025. 

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: công tác dân tộc là quá trình thực hiện lâu dài, liên tục, kiên trì, phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: "Để thực hiện được các yêu cầu đó, trước hết các cơ quan liên quan cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là công tác phối hợp của các bộ, ngành Trung ương với địa phương; khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn, quản lý, điều hành và các quy định, điều kiện cần thiết để giải ngân nguồn vốn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp huy động các nguồn lực hợp pháp khác bổ sung cho chương trình để việc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả".

Hội thảo đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp của chương trình, xác định rõ những giải pháp đặc thù trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị các bộ, ngành Trung ương nhanh chóng phối hợp triển khai các chương trình mục tiêu Quốc gia trong tháng 4 năm 2022, tập trung công tác quản lý khi triển khai.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ PHẠM BÌNH MINH: “Với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, bám sát thực tiễn, các cấp ủy chính quyền địa phương phát huy chủ động, sáng tạo, chỉ đạo tổ chức triển khai lồng ghép các dự án, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với các Chương trình mục tiêu quốc gia khác và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong 2 năm 2022 - 2023.”

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, ngành tổng hợp báo cáo nhanh các vướng mắc gửi về ban chỉ đạo, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Chí Điển