Thông qua Nghị quyết chi 889 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên y tế

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết về hỗ trợ nguồn nhân lực y tế trong tỉnh, giai đoạn 2023 – 2025. Trong đó, hơn 884 tỷ đồng hỗ trợ hàng tháng và trên 5,3 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên y tế khu phố.

Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ hàng tháng bao gồm: Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; nghỉ thai sản, nghỉ ốm theo đúng quy định. Theo tờ trình, mức hỗ trợ được xây dựng theo 6 mức: 4 triệu đồng/tháng; 3 triệu đồng/tháng; 2,5 triệu đồng/tháng; 2 triệu đồng/tháng; 1,5 triệu đồng/tháng và 1 triệu đồng/tháng dựa trên cơ sở trình độ của đội ngũ nhân lực ngành y tế. Trong đó, ưu tiên đối với những đơn vị y tế có tính chất đặc thù, nhiều khó khăn trong thu hút và tuyển dụng và điều kiện, môi trường làm việc.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam