Thi hành Luật Đất đai năm 2013, Long An thu hồi hơn 7.000 ha đất

Kể từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Long An đã ban hành quyết định thu hồi hơn 7.000 ha đất. Đây là thông tin được đề cập tại buổi giám sát chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh Long An tại UBND tỉnh và các sở, ngành về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh và các Sở, ngành làm rõ các tồn tại, hạn chế hay vướng mắc trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020 về thời gian phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; về các dự án có sử dụng đất trồng lúa trên 10 ha; Đối với các dự án chậm triển khai, dự án treo, dự án không khả thi, đại biểu đề nghị có hướng xử lý, tháo gỡ và cho chủ trương thực hiện trong thời gian tới. Đoàn giám sát cũng đề nghị các Sở, ngành cần làm rõ thêm việc quản lý, khai thác sử dụng các công trình nông thôn như nhà văn hoá ấp; Về các cơ sở vật chất, tài sản của nhà nước sau khi thực hiện đề án 02 về việc sát nhập các cơ quan, sát nhập các trường, tài sản dôi dư thì đã có phương hướng sử dụng hiệu quả hay chưa; Cần thực hiện hiệu quả công tác bố trí đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo UBND tỉnh Long An, kể từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với 114 trường hợp do tự nguyện trả lại đất, do thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, do chậm tiến độ trên 24 tháng, không sử dụng đất 12 tháng liên tục, với tổng diện tích 7.000 ha. 

UBND tỉnh Long An kiến nghị Quốc hội cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, mua sắm và sử dụng tài sản công; đưa vào chương trình giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tập trung vấn đề trọng điểm từ đó chấn chỉnh vào nề nếp, cải thiện được tình hình, không chỉ ở lĩnh vực công mà cả ở lĩnh vực tư, huy động được toàn bộ nhân lực, vật lực, tài lực của đất nước cho phát triển./.

Thực hiện : Mỹ Tho Hữu Bình

quảng cáo