Tập huấn kỹ năng phân tích chính sách thu hồi đất

Ngày 18/4, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Công tác Đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn Kỹ năng phân tích chính sách đối với các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hơn 150 đại biểu dân cử của 45 tỉnh, thành.

Luật Đất đại 2013 và các văn bản dưới Luật hiện đã đi vào cuộc sống, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội. Nhìn chung, quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã tạo hành lang pháp lý để tổ chức thực hiện, bảo đảm lợi ích hợp pháp và quyền có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và sinh kế đối với người có đất thu hồi. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã cơ bản đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, hạn chế hiện nay là việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở một số địa phương còn chậm, làm ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống và sinh kế của người có đất bị thu hồi. Một số quy định pháp luật chưa đồng bộ, thống nhất, dẫn đến khó khăn trong thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.Hội nghị lần này sẽ góp phần bổ sung kiến thức, cũng như sẽ lấy ý kiến đóng góp từ các đại biểu, các chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, người sử dụng đất và chủ đầu tư trong chính sách thu hồi đất; giúp Nhà nước tạo được quỹ đất sạch để chủ động khai thác nguồn lực đất đai, đáp ứng nhu cầu đất đai cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội.

Văn Lệ