Trưởng ban Thường trực Quốc hội khoá 1 Bùi Bằng Đoàn