Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Uỷ ban Xã hội của Quốc hội