“Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”