giải pháp cho tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế