Sẽ cán đích mục tiêu giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của 19 tỉnh khu vực phía Bắc

Sáng 26/6, tại tỉnh Tuyên Quang, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2023-2025 khu vực phía bắc. Đây là khu vực có 2137 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chiếm 62.23% xã được phân định của cả nước.

Mặc dù chương trình mới được đưa vào tổ chức thực tiễn tại địa phương từ cuối năm 2022, tuy nhiên ước đến hết năm 2023 sẽ có một số chỉ tiêu hoàn thành, vượt mục tiêu kế hoạch như: Tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của 19 tỉnh khu vực phía Bắc bình quân đạt 3.61%, Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề.

Đối với các dự án có quy mô lớn, kế hoạch vốn ngân sách trung ương mới được giao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nên việc phân bổ vốn tại các địa phương chậm, ảnh hưởng đến công tác thực hiện và giải ngân năm 2022. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2023-2025 UBDT xác định tập trung triển khai có hiệu quả nguồn vốn, đầu tư trọng tâm, trọng điểm, theo đối tượng và nội dung hỗ trợ. Xây dựng, ban hành cẩm nang/ sổ tay hướng dẫn; đẩy mạnh việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc và thực thi chính sách ở cấp huyện, xã.

 

Thanh Hải - Ngọc Tuấn